Reportáž - Pozícia islámu v ČR a budúci vývoj

BRNO - Vo štvrtok 29. novembra usporiadala spoločnosť česko-arabská za podpory nadácie Anny Lindh besedu na tému "Pozícia islámu v ČR a budúci vývoj". Beseda sa konala na pôde filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. O téme diskutovali Doc. Dušan Lužný (Ústav religionistiky FFMU Brno), Dr. Daniel Topinka (Univerzita Palackého Olomouc), Ing. Muneeb Alrawi (Predseda Ústredia muslimských obcí v ČR) a Ing. Stanislav Javora (dlhodobo pôsobiaci expert v Lýbii a miestopredseda SČA pre arabské krajiny). Medzi hosťami boli prevažne študenti a viacerí českí i zahraniční muslimovia. Diskusiu moderoval predstaviteľ brnenskej pobočky spoločnosti česko-arabskej Ing. Rostislav Tesař.

Na úvod každý zúčastnený vyjadril svoj pohľad na pozíciu islámu v Českej republike, po čom nasledovala séria otázok návštevníkov. Na úvod Ing. Tesař v mene spoločnosti česko-arabskej hovoril o snahe spoločnosti zbližovať tak odlišné kultúry a o projektoch, na ktorých v spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami pracovali (napr. nedávny festival arabských filmov, publikačná činnosť, koncerty a podobne). Doc. Lužný z ústavu religionistiky v Brne hovoril o silnej xenofóbií v Česku (nie len voči muslimom). Zreteľne sa to prejavilo pri prípravách na stavbu novej mešity v Brne, kedy sa naplno ukázali stereotypy, ktoré voči nim česká spoločnosť prechováva. Problémom je však podľa neho i nedostatočná osvetová kampaň zo strany muslimskej komunity zameraná na prekonanie negatívnej predstavy o isláme. Ing. Muneed Alrawi potvrdil, že tento problém muslimská komunita má. Jeho príčinou je hlavne nedostatok ako ľudí, tak i financií, čo znemožňuje spustiť skutočne intenzívnu a koordinovanú kampaň. Sám je však presvedčený, že vnímanie muslimov v českej spoločnosti sa postupne zlepšuje, hlavne medzi mladými ľuďmi. Dr. Daniel Topinka z Palackého Univerzity v Olomouci hovoril o charaktere komunity muslimských imigrantov v ČR. Na rozdiel napríklad od Nemecka, V Českej republike neexistuje jedna dominantná krajina, z ktorej pochádzajú. Naopak, muslimovia do ČR prišli z rozličných krajín, rozličných kultúr a aj ich prístup k vyznávaniu islámu je rôzny. Z väčšej časti sú však muslimovia v Česku integrovaní oveľa lepšie ako v mnohých západných krajinách. Veľa z nich prišlo do Česka študovať a pomerne rýchlo si osvojili jazyk. Druhá generácia muslimov nemá problém so študijnými výsledkami, v porovnaní so situáciou napríklad v Nemecku alebo situáciou s rómskymi deťmi v Česku. Ing. Javora na záver chvíľu hovoril o svojich zážitkov z obdobia, keď pracoval ako tlmočník v arabských krajinách, hlavne v Lýbii a povedal niečo o mierových významoch slova salam.

 V rámci diskusie sa hovorilo o probléme definície toho, kto to vlastne je český muslim. Tento problém je o to väčší v prípade druhej či tretej generácie imigrantov, ktorí majú na jednej strate problém zaradiť sa medzi  pôvodných obyvateľov v krajine, kde žijú, no necítia sa doma ani v krajine, odkiaľ pôvodne prišli ich rodičia. No problematika muslimov v ČR sa netýka len imigrantov. Stále viac občanov českého pôvodu konvertuje na islám. Podľa Ing. Alrawiho to môže mať pozitívne i negatívne dôsledky. Takýto ľudia môžu byť pre muslimskú komunitu veľkým prínosom, ak ukážu českým obyvateľom, že islám nie je nič nebezpečné či neprijateľné. Na druhej strane sa stáva, že niektorí konvertiti po svojom prestupe pretrhajú vzťahy s okolím, v ktorom dovtedy žili a snažia sa začať akoby nový život, čo môže naopak povedomiu ľudí o isláme uškodiť. Ing. Alrawi zakončil debatu konštatovaním, že je potrebné uvedomiť si, ako krátko sú českí obyvatelia konfrontovaní s muslimami v porovnaní napríklad s viacerými západoeurópskymi krajinami. Spoločnosť potrebuje istý čas, aby si na nich vznikla a jedna či dve generácie si budú musieť tento proces zvykania si jednoducho povedané vytrpieť. No na druhej strane miera slobody v Českej republike je dostatočná na to, aby mohli muslimovia žiť v súlade so svojím náboženským presvedčením. Ak by to tak nebolo, tak by tu podľa jeho slov ani on sám asi nebol.
 

IslamWeb.sk I 02.11.2009