Náboženská diskriminácia v Európe v 21. storočí?

BRNO - Vo štvrtok 29. apríla sa na akademickej pôde Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne konala diskusia na tému “Náboženská diskriminácia v Európe v 21. storočí?”. Stretnutie bolo súčasťou celoeurópskej antidiskriminačnej kampane Rady Európy - “Speak Out Against Discrimination”. Diskutovať prišli pozvaní hostia, medzi ktorými boli predstavitelia Rady Európy, Amnesty International, akademickej obce a reprezentanti českej a slovenskej islamskej nadácie.

Radu Európy reprezentovala Dr. Dana Beková, ktorá vo svojom príspevku hovorila o organizačných záležitostiach Rady Európy a v druhej časti o problematike spojenej so samotným pojmom diskriminácia, ktorého definícia sa ukazuje byť oveľa komplikovanejšia, ako by sa mohlo zdať. Sama sa o jednu z takých definícií pokúsila a apelovala na ostatných prítomných, aby ťažkosti s jasným definovaním tohto pojmu brali do úvahy a používali toto slovo s náležitou opatrnosťou.

Za Amnesty International v ČR hovoril jej miestopredseda Jan Duda. Priblížil aktivity Amnesty International a jej činnosť v oblasti boja proti diskriminácii. JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne sa venoval právnej stránke problematiky diskriminácie. Na vybraných kauzách Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu poukázal na niektoré prípady diskriminácie a procesy ich riešenia na Európskej úrovni. Hovoril o probléme právneho uchopenia mnohých prípadov diskriminácie, nakoľko medzi tým, čo už možno považovať za diskrimináciu a čo ešte nie sa nachádza veľmi nejasná hranica.

Predstaviteľ Ústredia muslimských obcí v Českej republike a predseda Islamskej nadácie v Brne Ing. Muneed Hassan Alrawi venoval svoj príspevok problematike diskriminácie muslimov ako náboženskej menšiny v Českej republike. Podľa jeho slov tento stav nie je až taký kritický a spomenul, že muslimovia v ČR dosiahli niekoľko významných úspechov. Medzi hlavné patrí výstavba dvoch mešít a získanie prvého stupňa registrácie náboženskej obce s očakávaním získania druhého stupňa v roku 2014. Napriek tomu sa však niektoré prejavy diskriminácie opakovane objavujú, no ide skôr o jednotlivé prípady, najčastejšie v súvislosti so zamestnávaním muslimov, kedy sa stáva, že dochádza k diskriminácií na základe vzhľadu (napr. šatka u muslimiek) či exotického mena.

Predseda Islamskej nadácie na Slovensku M. S. Hasna hovoril o prejavoch diskriminácie na Slovensku. Podobne ako v Českej republike ide hlavne o individuálne prípady, no istou formou diskriminácie je i postoj štátu k registrácii náboženských obcí, hlavne zmena tohto zákona po roku 2007, od kedy ja na zaregistrovanie náboženskej obce namiesto 20 tisíc sympatizantov potrebných 20 tisíc členov vrátanie ich mien, rodných čísel a podobne. Miestne orgány na Slovensku taktiež opakovane zamietli výstavbu prvej oficiálnej mešity v hlavnom meste.

Problém diskriminácie náboženských obcí je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálny. Narastajúce množstvo imigrantov robí Európu stále viac rasovo i nábožensky rôznorodou a prejavy intolerancie, xenofóbie či diskriminácie nie sú v takomto prostredí neočakávané. Táto atmosféra predstavuje výzvu pre všetkých kompetentných - zástupcov národných i nadnárodných organizácií, štátnej správy a tretieho sektora bojovať proti spoločenským prejavom tohto druhu a usilovať o vytvorenie rovnocenného prostredia pre všetkých občanov Európy. Štvrtková konferencia a hlavne širšia snaha Rady Európy “Speak Out Against Discrimination” je jedným z nevyhnutných krokov na ceste k tomuto cieľu.